Drodzy Uczniowie,
w związku z tym, że przedłużony został czas nauczania zdalnego, nie macie dostępu do biblioteki. Z tego powodu postanowiłam uruchomić dyżury w godzinach popołudniowych.
Biblioteka będzie czynna od 14.00 – 17.00 w:
poniedziałek 16 listopada
wtorek 24 listopada.
W pozostałe dni będzie możliwość wypożyczenia książek w godzinach od 10.00 – 13.00.

Wybrane książki zamawiacie poprzez dziennik lekcyjny lub bibliotekę on – line. W wiadomości przesłanej przez dziennik elektroniczny musicie podać dzień i godzinę odbioru zamówionych książek.
Czekacie na potwierdzenie czasu odbioru i że książka jest dostępna. Prześlę je w wiadomości poprzez dziennik elektroniczny.
Szkoła jest zamknięta, dlatego konieczne jest uzgodnienie terminu, żebym mogła wyjść do Was przed szkołę i przekazać zamówienie.
Życzę wam zdrowia i do szybkiego zobaczenia.

KONKURS PLASTYCZNY

>>KONKURS<<

Drodzy uczniowie,

10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

W związku z sytuacją epidemiologiczną Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Jak zostać mistrzem dobrego nastroju?” zostanie zorganizowany on-line.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu w formacie A3 związanego z tematem depresji i zaburzeń psychicznych wśród młodzieży z nastawieniem/przekazem pozytywnym.
Czyli jak zadbać o nasze zdrowie psychiczne, aby uniknąć depresji i złego samopoczucia.

Zdjęcie pracy należy wysłać na e-mail:
alicjade@vp.pl do dnia 16 listopada 2020 r.

Plakat może być wykonany dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane). Do konkursu można przystąpić w drużynie dwuosobowej lub pojedynczo.
Prace konkursowe (oznaczone numerkami) będą podlegać ocenie w ankiecie on-line przez innych uczniów z naszej szkoły.
Po rozstrzygnięciu konkursu, plakaty będą udostępnione dla całej społeczności szkolnej w formie wystawy on-line 

Dla zdobywców I, II i III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe (ze względu na sytuację, zostaną wręczone w późniejszym czasie) Natomiast dla wszystkich uczestników – medale „Mistrza Dobrego Nastroju”

Wszelkie informacje i szczegółowy regulamin konkursu można uzyskać u pedagoga szkolnego 

Serdecznie zachęcam do udziału !!!

ZNOWU TRZEBA CZYTAĆ!

Przez cały listopad w ramach ogólnopolskiej akcji Czytaj PL, dostajecie dostęp do 12 bestsellerowych ebooków i audiobooków! ZNOWU!

Jakie to tytuły? Sprawdź sam! Aby to zrobić, pobierz aplikację Woblink, zeskanuj kod QR i ciesz się darmowym dostępem do rewelacyjnych książek!

A potem koniecznie daj nam znać, jak się podoba 🙂

I oczywiście dziel się dobrą wiadomością ze znajomymi 🙂

Akcja trwa do 30 listopada!

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że od września w naszym liceum realizujemy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ramach tego programu udało nam się pozyskać 15 000 zł na zakup książek do biblioteki. Są to między innymi lektury szkolne, ale przede wszystkim pozycje książkowe wskazane przez uczniów – powieści obyczajowe, kryminały, sensacja, ale też fantastyka i pozycje dokumentalne. Wszystko, co sami chcielibyście przeczytać.

Pierwsze zakupy już dotarły 🙂 To 390 książek, które już są opracowywane, księgowane i za chwileczkę będą do Waszej dyspozycji 🙂

Spójrzcie jak pięknie prezentują się na półkach naszej biblioteki 😀

Zarządzenie nr 15.2020

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu

z dnia 26 października 2020r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Na podstawie rozporządzeń: 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

zarządzam, co następuje: 

§ 1

Zmianie ulega § 15 zarządzenia nr 12.2020 z Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu z dnia 2 września 2020.

§ 2

§ 15 zarządzenia nr 12.2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu z dnia 2 września 2020r. otrzymuje brzmienie: „W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli odbywa się na terenie szkoły, z wyłączeniem szczególnych przypadków, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. O potrzebie realizacji kształcenia na odległość nauczyciel winien uzgodnić miejsce i warunki pracy z dyrektorem szkoły.” 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 12.2020

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu

z dnia 2 września 2020r.

w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Na podstawie rozporządzeń: 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Niniejsze uregulowania obowiązują w momencie wprowadzenia nauczania zdalnego lub hybrydowego.

§ 2 

Do jej realizacji w szkole Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Żaganiu służą platformy:  

 • E –dziennik, 
 • Drive Google
 • Microsoft Teams.

W czasie nauczania zdalnego realizowany jest nadzór pedagogiczny, w celu jego zapewnienia nauczyciele zakładający zespoły na platformie Microsoft Teams, dodają do nich dyrektora i wicedyrektora.

§ 3 

W przypadku zgłoszenia wychowawcy oddziału lub dyrektorowi szkoły przez ucznia / jego rodziców braku technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość wychowawca niezwłocznie podejmuje działanie polegające na zebraniu od nauczycieli materiałów nauczania i przesyła je e-mailowo dyrektorowi szkoły, który drukuje je i udostępnia w formie papierowej. 

§ 4.  

Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci, a koordynatorami czynię wychowawców poszczególnych oddziałów.  
 

§ 5.  

Nauczyciele są zobowiązani prowadzić kształcenie na odległość zgodnie z tygodniowym planem zajęć, wykorzystując posiadane przez uczniów podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań i dokumentować w formie pozwalającej ustalić liczbę przeprowadzonych zajęć. 

 
§ 6.  

Nauczyciele będą umieszczali zadania do wykonania w takich formach, jak: 

 • klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, 
 • w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, 
 • w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),
 • w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne. 

Nauczyciele mogą zorganizować lekcję on-line przy internetowej platformy edukacyjnej – Microsoft Teams.  Informacje o sposobie i terminie spotkania on-line będą dostępne w kalendarzu Microsoft Teams.

§7 

Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów nauczania.  Nauczyciele w momencie wprowadzenia nauczania zdalnego są zobowiązani do zmodyfikowania programów nauczania pod kątem możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia w celu realizacji postawy programowej z danego przedmiotu.

 
§ 8.  

Dopuszczalne formy kontaktu oraz konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami: e-mail szkoły (opcjonalnie nauczyciela), poprzez e-dziennik, platforma edukacyjna – Microsoft Teams. Kształcenie zdalne zakłada możliwość zadawania nauczycielowi pytań zarówno w formie pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej lub wideo. 

W sytuacji wprowadzenia nauczania zdalnego lub hybrydowego, rodzice/opiekunowie prawni oraz uczniowie zostaną zapoznani z terminami i formami konsultacji za pośrednictwem szkolnej strony internetowej.

§ 9. 

Realizacja programu nauczania pozostaje nadal jednym z podstawowych zadań szkoły. Wszelkie działania w środowisku zdalnym służą zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych przewidzianych w podstawach programowych. 

§ 10. 

Wszyscy uczniowie pracujący zdalnie obowiązkowo realizują podstawę programową. Niepełnoletni uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek nauki pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. 

§ 11. 

Dotychczasowy plan lekcji zostaje zachowany bez zmian. Środowisko zdalne umożliwia przeprowadzenie testów, rozmów i sprawdzianów. Oceny będą wstawiane przez nauczyciela zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO) i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania (PZO). 

§ 12. 

Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.

Nauczyciele mogą przekazywać wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, wykorzystania obecnych w Internecie zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.)  

Realizacja notatek pisemnych jest uzależniona od decyzji nauczyciela. Nauczyciele mogą żądać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym. 

Nauczyciele po otrzymaniu rozwiązanego zadania dokonują jego weryfikacji lub oceny oraz informują rodzica i ucznia o ocenie poprzez wpis do e – dziennika. 

Nauczyciele dokumentują przebieg procesu zdalnego nauczania wpisując tematy w e – dzienniku.

W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach on-line, usprawiedliwienie następuje poprzez dziennik elektroniczny, tak jak w formie nauczania stacjonarnego – sposób i zgodne z terminem opisanym w statucie szkoły.

W wyjątkowych przypadkach związanych z długotrwałym brakiem dostępu do Internetu, istnieje możliwość usprawiedliwienia telefonicznego przez rodzica/opiekuna prawnego, po uprzednim powiadomieniu o sytuacji dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy.

Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdzające wiadomości i umiejętności prowadzone są w formie stacjonarnej wg zasad ustalonych w statucie szkoły.

§ 13.  

W przypadku uruchomienia w szkole zdalnego nauczania pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie prowadzona online za pomocą komunikatora TEAMS (spotkania online z pedagogiem szkolnym), poprzez kontakt telefoniczny (rozmowy i kontakty z rodzicami uczniów oraz z uczniami), mailowo (poprzez skrzynkę mailową oraz przez dziennik elektroniczny Vulcan).

Kontakt z psychologiem z PPP z Żagania będzie się odbywał przy współpracy z pedagogiem, który będzie umawiał na rozmowę telefoniczną chętnych uczniów oraz ich rodziców.

W przypadku wprowadzenia w szkole zdalnego nauczania zaplanowane działania w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym mogą ulec zmianie (będzie to zależało od możliwości i sposobów realizacji poszczególnych działań w warunkach zdalnych, m.in. od partnerów, z którymi współpracuje szkoła przy realizacji zaplanowanych działań oraz specjalistów, np. z NZOZ Profil).

Lekcje wychowawcze, zajęcia z pedagogiem będą się odbywały za pomocą komunikatora TEAMS.

§ 14.  

Nauczanie indywidualne, w przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego, będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi planami lekcji. Wykorzystywane do tego narzędzia będą takie same jak w przypadku całej klasy

§ 15.  

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. O potrzebie realizacji kształcenia na odległość na terenie szkoły nauczyciel winien uprzedzić dyrektora szkoły telefonicznie. 

§  16. 

Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące kształcenia zdalnego. 

§ 17.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zapraszamy do wzięcia udziału w etapie szkolnym  44. Olimpiady Języka Niemieckiego, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 roku o godzinie 10:00 ( gabinet 108).

Czas trwania olimpiady: 2 godziny lekcyjne (90 minut).

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się do nauczycieli języka niemieckiego.

8 października bieżącego roku, w Słubicach, odbyły się Finały Wojewódzkie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Lekkiej Atletyce Młodzików. Biegacze z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Żaganiu zdeklasowali przeciwników zdobywając trzy złote medale: Wiktor Kiendyś w biegu na 600 metrów, Daniel Nowak w biegu na 1000 metrów oraz Igor Sobczyński w biegu na 1500 metrów. Serdecznie gratulujemy!

Nauczyciele języka angielskiego zapraszają do wzięcia udziału w Olimpiadzie Języka Angielskiego. Etap szkolny olimpiady odbędzie się 6 listopada o godzinie 9.00- będzie to 60 minutowy test leksykalno-gramatyczny. W tym roku każdy uczestnik zobowiązany jest potwierdzić dodatkowo swój udział w olimpiadzie wysyłając formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie olimpiady:

Na stronie olimpiady znajdziecie również informacje o kolejnych etapach olimpiady oraz testy z ubiegłych lat. Zapraszamy! 🙂