Lubuskie Talenty

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął III edycję projektu pn. ” Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”.

Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 263 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne w roku szkolnym 2022/2023.

Nabór wniosków planowany jest w terminie od 03 do 14 października 2022r. W trakcie trwania projektu uczniom przyznawane będzie stypendium w wysokości 8000,00 zł (LO).

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Tegoroczna olimpiada będzie przebiegała pod hasłem: Bóg jest Miłością objawioną w Słowie. Więcej informacji można uzyskać na stronie OTK www.otk.pl
Terminy poszczególnych etapów:

* etap szkolny – 17 listopada 2022

* etap diecezjalny – 12 stycznia 2023 r.

 * etap ogólnopolski – 13 – 15 kwietnia 2023 r. Pelplin

Zapisy: do 10 października
Opiekun: Danuta Gomółka

Jarmark Michała

9 września, tradycyjnie już, uczniowie klas I wezmą udział w korowodzie inaugurującym Jarmark Michała. Tegorocznemu korowodowi towarzyszy hasło „Kulturalny Tabor”, w nawiązaniu do obchodów jubileuszu 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Papuszy. W związku z tym prosimy uczniów, by oprócz swej obecności, zadbali o przebranie.

STYPENDIUM SOCJALNE

Wzorem lat ubiegłych, jest realizowana pomoc materialna w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Żagania.

Celem stypendium jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie uczniom pokonywanie barier, wynikających z trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także w przypadku, gdy rodzina jest niepełna. Miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie nie może przekroczyć 600 zł.

Stypendium jest realizowane w formie refundacji kosztów poniesionych przez rodziców ucznia na podstawie faktur i rachunków imiennych, które zostaną przedłożone w Urzędzie Miasta w Żaganiu.

Wnioski należy składać do 15 września 2022 roku w Wydziale Świadczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Żagańskim Pałacu Kultury (pok.114), lub telefonicznie pod nr: 68 477 10 80.