Archives

All posts by Weronika Łagnowska

Zebranie z rodzicami

8.09.2021 r. (środa) o godzinie 17.00  w auli szkolnej odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I.

Następnie spotkania z wychowawcami odbędą się w gabinetach:

klasa: gabinet: wychowawca:
Ia 204 mgr Weronika Łagnowska
Ib 302 mgr Agata Słomka
Ic 108 mgr Magdalena Kułakowska
Id 303 mgr Małgorzata Bąk

8.09.2021 r. (środa) o godzinie 17.30  w auli szkolnej odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas II i III.

Następnie spotkania z wychowawcami odbędą się w gabinetach:

klasa:gabinet:wychowawca:
IIa102mgr Iwona Derendarz
IIb307mgr Anna Świeboda
IIc301mgr Iwona Dulińska-Babiszkiewicz
IId309mgr Mirosław Augustyniak
IIIa107mgr Anna Rybak
IIIb101mgr Beata Bulska
IIIc203mgr Justyna Marglewska
IIIE109mgr Agnieszka Kogut
IIIF207mgr Aleksandra Kurasiewicz
IIIG201mgr Sławomir Szymszon
IIIH308mgr Agnieszka Petzel

Sto lat temu, 22 stycznia 1921 roku, urodził się Krzysztof Kamil Baczyński – jeden z najwybitniejszych polskich twórców, poeta pokolenia Kolumbów, powstaniec warszawski. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.Włączając się w ogólnopolskie działania, przeprowadziliśmy konkurs na kartkę walentynkową, inspirowaną wierszem miłosnym Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Autorami prac są: Aleksandra Groszek z kl. II f, Brian Stelmasik (kl. II a), Julia Dobrowolska (kl. II a), Kacper Rozpędowski (kl. II a), Mikołaj Turek (kl. II a), Paulina Hennig (kl. III d) oraz Nikola Mroczkowska z klasy 2e.

Okręgowy etap OLiJP

Trzymajcie kciuki za Maję Bałuszek, Oliwię Grudzińską i Karolinę Wawrzyczek, które jutro – 13.02.2021 r. – będą reprezentowały naszą szkołę podczas II etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Zarządzenie nr 15.2020

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu

z dnia 26 października 2020r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Na podstawie rozporządzeń: 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

zarządzam, co następuje: 

§ 1

Zmianie ulega § 15 zarządzenia nr 12.2020 z Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu z dnia 2 września 2020.

§ 2

§ 15 zarządzenia nr 12.2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu z dnia 2 września 2020r. otrzymuje brzmienie: „W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli odbywa się na terenie szkoły, z wyłączeniem szczególnych przypadków, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. O potrzebie realizacji kształcenia na odległość nauczyciel winien uzgodnić miejsce i warunki pracy z dyrektorem szkoły.” 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 12.2020

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu

z dnia 2 września 2020r.

w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Na podstawie rozporządzeń: 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Niniejsze uregulowania obowiązują w momencie wprowadzenia nauczania zdalnego lub hybrydowego.

§ 2 

Do jej realizacji w szkole Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Żaganiu służą platformy:  

 • E –dziennik, 
 • Drive Google
 • Microsoft Teams.

W czasie nauczania zdalnego realizowany jest nadzór pedagogiczny, w celu jego zapewnienia nauczyciele zakładający zespoły na platformie Microsoft Teams, dodają do nich dyrektora i wicedyrektora.

§ 3 

W przypadku zgłoszenia wychowawcy oddziału lub dyrektorowi szkoły przez ucznia / jego rodziców braku technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość wychowawca niezwłocznie podejmuje działanie polegające na zebraniu od nauczycieli materiałów nauczania i przesyła je e-mailowo dyrektorowi szkoły, który drukuje je i udostępnia w formie papierowej. 

§ 4.  

Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci, a koordynatorami czynię wychowawców poszczególnych oddziałów.  
 

§ 5.  

Nauczyciele są zobowiązani prowadzić kształcenie na odległość zgodnie z tygodniowym planem zajęć, wykorzystując posiadane przez uczniów podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań i dokumentować w formie pozwalającej ustalić liczbę przeprowadzonych zajęć. 

 
§ 6.  

Nauczyciele będą umieszczali zadania do wykonania w takich formach, jak: 

 • klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, 
 • w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, 
 • w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),
 • w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne. 

Nauczyciele mogą zorganizować lekcję on-line przy internetowej platformy edukacyjnej – Microsoft Teams.  Informacje o sposobie i terminie spotkania on-line będą dostępne w kalendarzu Microsoft Teams.

§7 

Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów nauczania.  Nauczyciele w momencie wprowadzenia nauczania zdalnego są zobowiązani do zmodyfikowania programów nauczania pod kątem możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia w celu realizacji postawy programowej z danego przedmiotu.

 
§ 8.  

Dopuszczalne formy kontaktu oraz konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami: e-mail szkoły (opcjonalnie nauczyciela), poprzez e-dziennik, platforma edukacyjna – Microsoft Teams. Kształcenie zdalne zakłada możliwość zadawania nauczycielowi pytań zarówno w formie pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej lub wideo. 

W sytuacji wprowadzenia nauczania zdalnego lub hybrydowego, rodzice/opiekunowie prawni oraz uczniowie zostaną zapoznani z terminami i formami konsultacji za pośrednictwem szkolnej strony internetowej.

§ 9. 

Realizacja programu nauczania pozostaje nadal jednym z podstawowych zadań szkoły. Wszelkie działania w środowisku zdalnym służą zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych przewidzianych w podstawach programowych. 

§ 10. 

Wszyscy uczniowie pracujący zdalnie obowiązkowo realizują podstawę programową. Niepełnoletni uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek nauki pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. 

§ 11. 

Dotychczasowy plan lekcji zostaje zachowany bez zmian. Środowisko zdalne umożliwia przeprowadzenie testów, rozmów i sprawdzianów. Oceny będą wstawiane przez nauczyciela zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO) i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania (PZO). 

§ 12. 

Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.

Nauczyciele mogą przekazywać wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, wykorzystania obecnych w Internecie zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.)  

Realizacja notatek pisemnych jest uzależniona od decyzji nauczyciela. Nauczyciele mogą żądać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym. 

Nauczyciele po otrzymaniu rozwiązanego zadania dokonują jego weryfikacji lub oceny oraz informują rodzica i ucznia o ocenie poprzez wpis do e – dziennika. 

Nauczyciele dokumentują przebieg procesu zdalnego nauczania wpisując tematy w e – dzienniku.

W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach on-line, usprawiedliwienie następuje poprzez dziennik elektroniczny, tak jak w formie nauczania stacjonarnego – sposób i zgodne z terminem opisanym w statucie szkoły.

W wyjątkowych przypadkach związanych z długotrwałym brakiem dostępu do Internetu, istnieje możliwość usprawiedliwienia telefonicznego przez rodzica/opiekuna prawnego, po uprzednim powiadomieniu o sytuacji dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy.

Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdzające wiadomości i umiejętności prowadzone są w formie stacjonarnej wg zasad ustalonych w statucie szkoły.

§ 13.  

W przypadku uruchomienia w szkole zdalnego nauczania pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie prowadzona online za pomocą komunikatora TEAMS (spotkania online z pedagogiem szkolnym), poprzez kontakt telefoniczny (rozmowy i kontakty z rodzicami uczniów oraz z uczniami), mailowo (poprzez skrzynkę mailową oraz przez dziennik elektroniczny Vulcan).

Kontakt z psychologiem z PPP z Żagania będzie się odbywał przy współpracy z pedagogiem, który będzie umawiał na rozmowę telefoniczną chętnych uczniów oraz ich rodziców.

W przypadku wprowadzenia w szkole zdalnego nauczania zaplanowane działania w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym mogą ulec zmianie (będzie to zależało od możliwości i sposobów realizacji poszczególnych działań w warunkach zdalnych, m.in. od partnerów, z którymi współpracuje szkoła przy realizacji zaplanowanych działań oraz specjalistów, np. z NZOZ Profil).

Lekcje wychowawcze, zajęcia z pedagogiem będą się odbywały za pomocą komunikatora TEAMS.

§ 14.  

Nauczanie indywidualne, w przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego, będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi planami lekcji. Wykorzystywane do tego narzędzia będą takie same jak w przypadku całej klasy

§ 15.  

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. O potrzebie realizacji kształcenia na odległość na terenie szkoły nauczyciel winien uprzedzić dyrektora szkoły telefonicznie. 

§  16. 

Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące kształcenia zdalnego. 

§ 17.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.